• انواع فایل های مجاز : pdf.
    رزومه بصورت pdf بارگذاری شود